Christmas11 12 2014


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖         ผู้บริหารและครูวิชาการของโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก  จำนวน ๕  โรงเรียนได้มีการประชุมหารือในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2557 04:46 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ         นางเสาวณิต   ตอพล พร้อมกับพวกรวม 5 คน  ไปเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ และลงนามข้อตกลงร่วมกัน ตามโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2557 23:59 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • การใช้งานระบบ e-Office (งานสารบรรณ) นางเสาวณิต  ตอพล  ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  จัดทำเอกสารประกอบการอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ.  เปิด  file ที่แนบมาได้เลย ...
  ส่ง 8 ส.ค. 2557 07:54 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • รายงานการอบรมการวิจัยพัฒนาการวางแผนการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  เมื่อวันที่ ๓ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 17 เม.ย. 2557 19:46 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3  ตำบลบ้านโสก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ************************* แผนงาน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน        ผลผล ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2557 12:27 โดย นางเสาวณิต ตอพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • รับผ้าห่มคลายหนาว วันที่ ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก และที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์  ได้นำผ้าห่มมาแจกให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง  จำนวน  ๕๐ ...
  ส่ง 18 ธ.ค. 2557 04:14 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • สมาคม YWCA กรุงเทพฯให้ความอนุเคราะห์จัดพันธกิจคริสต์มาสรักที่สมบูรณ์ "Perfect Love,2014" วันที่ 11  ธันวาคม  พ.ศ. 2557  สมาคม YWCA กรุงเทพมหานคร  ได้ให้เกียรติมาจัดพันธกิจคริสต์มาสรักที่สมบูรณ์ "Perfect Love , 2014"  เพื่อให ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2557 04:32 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • ถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า วันที่ ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ  นำกองลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน  ๒๕  คน ไปร่วมจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล ...
  ส่ง 25 พ.ย. 2557 03:39 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  จำนวน  20  คน ไปร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก จำนวน ...
  ส่ง 23 ก.ย. 2557 04:54 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • งานแสดงมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการครู         19  กันยายน  2557  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ  ร่วมงานแสดงมุุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ ผอ.มานะ  สินธุวงษานนท์  ผอ. รร. 2 ท่าน และข้าราชการคร ...
  ส่ง 19 ก.ย. 2557 05:55 โดย นางเสาวณิต ตอพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา